MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
1 10A1-01 Muha Mach Ali 10A01
2 10A1-02 Nguyễn Thanh An 10A01
3 10A1-03 Phạm Quang Anh 10A01
4 10A1-04 Bùi Quang Anh 10A01
5 10A1-05 Huỳnh Quốc Bảo 10A01
6 10A1-06 Nguyễn Thế Bảo 10A01
7 10A1-07 Đỗ Chí Dũng 10A01
8 10A1-08 Trương Tiến Dũng 10A01
9 10A1-09 Lâm Phan Ngọc Duy 10A01
10 10A1-10 Lâm Thị Mỹ Duyên 10A01
11 10A1-11 Nguyễn Hoàng Đức 10A01
12 10A1-12 Dương Tiến Đức 10A01
13 10A1-13 Nguyễn Huy Hoàng 10A01
14 10A1-14 Mai Thị Thu Hồng 10A01
15 10A1-15 Bùi Hữu Huy 10A01
16 10A1-16 Nguyễn Phương Huy 10A01
17 10A1-17 Phạm Văn Khang 10A01
18 10A1-18 Lê Anh Kiệt 10A01
19 10A1-19 Lê Phạm Hoàng Kim 10A01
20 10A1-20 Nguyễn Hoàng Kim Liên 10A01
21 10A1-21 Lê Thị Trà My 10A01
22 10A1-22 Đặng Phương Nam 10A01
23 10A1-23 Nguyễn Nhựt Nam 10A01
24 10A1-24 Cao Phúc Nguyên 10A01
25 10A1-25 Đoàn Trúc Nhã 10A01
26 10A1-26 Trương Thảo Nhi 10A07
27 10A1-27 Trần Hồng Phúc 10A01
28 10A1-28 Nguyễn Kim Phượng 10A01
29 10A1-29 Lê Minh Quân 10A01
30 10A1-30 Diệp Minh Quốc 10A01
31 10A1-31 Nguyễn Ngọc Quý 10A01
32 10A1-32 Huỳnh Ngọc Thạch 10A01
33 10A1-33 Nguyễn Hoàng Tấn Thanh 10A01
34 10A1-34 Hồ Thị Lan Thanh 10A01
35 10A1-35 Lê Đức Thịnh 10A01
36 10A1-36 Phạm Minh Thư 10A01
37 10A1-37 Lại Nguyễn Khánh Trung 10A01
38 10A1-38 Nguyễn Xuân Trường 10A01
39 10A1-39 Nguyễn Thái Anh Tuấn 10A01
40 10A1-40 Trần Xuân Uy 10A01
41 10A1-41 Lê Ngô Vinh 10A01
42 10A1-42 Trần Quang Vinh 10A01
43 10A1-43 Nguyễn Phương Thảo Vy 10A01
44 10A2-01 Lê Thùy Phương Anh 10A02
45 10A2-02 Nguyễn Kim Anh 10A02
46 10A2-03 Nguyễn Phúc Cát Anh 10A02
47 10A2-04 Nguyễn Thế Anh 10A02
48 10A2-05 Trần Phương Anh 10A02
49 10A2-06 Võ Thành Phương Anh 10A02
50 10A2-07 Bùi Nguyễn Thiên Ân 10A02