MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
101 10A3-14 Trịnh Nguyễn Phương Nhi 10A03
102 10A3-15 Vũ Ngọc Thùy Nhi 10A03
103 10A3-16 Nguyễn Minh Nhựt 10A04
104 10A3-17 Nguyễn Hoàng Tố Oanh 10A03
105 10A3-18 Nguyễn Thuận Phát 10A03
106 10A3-19 Nguyễn Vĩnh Tiến Phát 10A03
107 10A3-20 Đặng Hữu Hoàng Phúc 10A03
108 10A3-21 Huỳnh Trọng Phúc 10A03
109 10A3-22 Võ Văn Phúc 10A03
110 10A3-23 Nguyễn Kiều Phụng 10A03
111 10A3-24 Ngô Thiên Quý 10A03
112 10A3-25 Nguyễn Ngọc San San 10A03
113 10A3-26 Trần Trung Sơn 10A03
114 10A3-27 Vũ Nguyễn Anh Tài 10A03
115 10A3-28 Phạm Chí Tâm 10A03
116 10A3-29 Lương Trí Thành 10A03
117 10A3-30 Trần Nguyễn Ngọc Thành 10A03
118 10A3-31 Nguyễn Hồ Hữu Thắng 10A03
119 10A3-32 Phạm Yến Thi 10A03
120 10A3-33 Nguyễn Vũ Hoàng Thiên 10A03
121 10A3-34 Vũ Tiến Thịnh 10A03
122 10A3-35 Đoàn Ngọc Thông 10A03
123 10A3-36 Nguyễn Đình Thông 10A03
124 10A3-37 Lê Hoàng Trọng Tín 10A03
125 10A3-38 Nguyễn Minh Toàn 10A03
126 10A3-39 Trần Hoàng Thu Trang 10A03
127 10A3-40 Vũ Đức Trí 10A03
128 10A3-41 Vũ Hoàng Triều 10A03
129 10A3-42 Phạm Thành Trung 10A03
130 10A3-43 Nguyễn Anh Tuấn 10A03
131 10A3-44 Nguyễn Yến Vi 10A03
132 10A4-01 Đinh Thái An 10A04
133 10A4-02 Cao Minh Anh 10A04
134 10A4-03 Đồng Nguyễn Hoàng Anh 10A04
135 10A4-04 Nguyễn Ngọc Phương Anh 10A04
136 10A4-05 Nguyễn Vân Anh 10A04
137 10A4-06 Nguyễn Ngọc Anh 10A04
138 10A4-07 Phạm Thị Quỳnh Anh 10A04
139 10A4-08 Nguyễn Thị Hồng Ánh 10A04
140 10A4-09 Nguyễn Gia Bách 10A04
141 10A4-10 Nguyễn Xuân Thành Công 10A04
142 10A4-11 Nguyễn Hữu Anh Duy 10A04
143 10A4-12 Nguyễn Vũ Duy 10A04
144 10A4-13 Nguyễn Hữu Đức 10A04
145 10A4-14 Nguyễn Thị Hạnh 10A04
146 10A4-15 Huỳnh Lữ Anh Hào 10A04
147 10A4-16 Tạ Nhật Hào 10A04
148 10A4-17 Nguyễn Thị Thảo Hiếu 10A04
149 10A4-18 Nguyễn Tiến Hoàng 10A04
150 10A4-19 Đinh Gia Huy 10A04