MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
1251 9B-21 Nguyễn Hoàng Phúc 9B
1252 9B-22 Huỳnh Vương Bảo Phúc 9B
1253 9B-23 Nguyễn Nhật Quang 9B
1254 9B-24 Phạm Vũ Hoàng Sơn 9B
1255 9B-25 Trương Kha Thoại 9B
1256 9B-26 Nguyễn Hoàng Tính 9B
1257 9B-27 Nguyễn Trần Hữu Toàn 9B
1258 9B-28 Phạm Ngọc Đoan Trang 9B
1259 9B-29 Nguyễn Phạm Thùy Trang 9B
1260 9B-30 Ngô Phi Trong 9B
1261 9B-31 Nguyễn Thiên Trường 9B
1262 9B-32 Nguyễn Thị Kim Tuyền 9B
1263 9B-33 Đào Tuấn Vũ 9B
1264 9B-34 Phạm Lê Hoàng 9A
1265 9C-01 Lê Hoàng Thiện Anh 9C
1266 9C-02 Nguyễn Tuấn Anh 9C
1267 9C-03 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 9C
1268 9C-04 Phạm Tuấn Bảo 9C
1269 9C-05 Võ Huy Bình 9C
1270 9C-06 Lê Như Bình 9C
1271 9C-07 Nguyễn Đỗ Hoàng Duy 9C
1272 9C-08 Trịnh Thế Dương 9C
1273 9C-09 Nguyễn Văn Đức 9C
1274 9C-10 Mai Quốc Hùng 9C
1275 9C-11 Nguyễn Văn Huy 9C
1276 9C-12 Đào Nguyễn Ngọc Huy 9C
1277 9C-13 Nguyễn Bảo Huy 9C
1278 9C-14 Nguyễn Đức Huỳnh 9C
1279 9C-15 Nguyễn Hưng 9C
1280 9C-16 Nguyễn Duy Khang 9C
1281 9C-17 Nguyễn Kim Liên 9C
1282 9C-18 Nguyễn Quang Minh 9C
1283 9C-19 Dương Quốc Nam 9C
1284 9C-20 Trần Trung Nghĩa 9C
1285 9C-21 Lại Thanh Nhân 9C
1286 9C-22 Lê Minh Nhật 9C
1287 9C-23 Phạm Quỳnh Như 9C
1288 9C-24 Lê Đại Phúc 9C
1289 9C-25 Đỗ Minh Quân 9C
1290 9C-26 Huỳnh Thái Sơn 9C
1291 9C-27 Trần Nguyễn Phúc Thịnh 9C
1292 9C-28 Nguyễn Ngô Minh Thịnh 9C
1293 9C-29 Mồng Đại Thông 9C
1294 9C-30 Sô Thị Cẩm Tiên 9C
1295 9C-31 Phùng Quang Trường 9C
1296 9C-32 Nguyễn Ngô Minh Trường 9C
1297 9C-33 Lý Gia Tuệ 9C
1298 9C-34 Nguyễn Vũ Thanh Tùng 9C
1299 9C-35 Đào Nguyễn Mai Uyên 9C
1300 9C-36 Phạm Ngô Kim Yến 9C