MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
1301 9C-33 Lý Gia Tuệ 9C
1302 9C-34 Nguyễn Vũ Thanh Tùng 9C
1303 9C-35 Đào Nguyễn Mai Uyên 9C
1304 9C-36 Phạm Ngô Kim Yến 9C