MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
151 10A4-20 Phạm Hoàng Huy 10A04
152 10A4-21 Lê Diệu Huyền 10A04
153 10A4-22 Nguyễn Trần Khoa 10A04
154 10A4-23 Nguyễn Thị Thanh Mai 10A04
155 10A4-24 Trần Quốc Minh 10A04
156 10A4-25 Nguyễn Thị Minh Ngọc 10A07
157 10A4-26 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 10A04
158 10A4-27 Nguyễn Thị Kim Nhung 10A04
159 10A4-28 Trần Nguyễn Thanh Phong 10A04
160 10A4-29 Tạ Ngọc Anh Tài 10A04
161 10A4-30 Nguyễn Đức Tài 10A04
162 10A4-31 Lê Đức Thiện 10A04
163 10A4-32 Trần Đức Thịnh 10A04
164 10A4-33 Trần Duy Thọ 10A04
165 10A4-34 Quý Toàn 10A04
166 10A4-35 Phan Thị Trang 10A04
167 10A4-36 Nguyễn Đăng Trường 10A04
168 10A4-37 Nguyễn Công Tuyền 10A04
169 10A4-38 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 10A04
170 10A4-39 Nguyễn Đình Vũ 10A04
171 10A4-40 Nguyễn Tăng Tường Vy 10A04
172 10A4-41 Nguyễn Xuân Uyên Vy 10A04
173 10A4-42 Ngô Trần Triệu Vy 10A04
174 10A4-43 Nguyễn Ngọc Yến Xuân 10A04
175 10A5-01 Bùi Minh Anh 10A05
176 10A5-02 Phạm Nhật Duy 10A05
177 10A5-03 Đoàn Khải Duy 10A05
178 10A5-04 Bùi Tân Bình Dương 10A05
179 10A5-05 Trần Đại Dương 10A05
180 10A5-06 Nguyễn Thành Đạt 10A05
181 10A5-07 Trần Hà Đăng 10A05
182 10A5-08 Nguyễn Đặng Duy Hạnh 10A05
183 10A5-09 Phạm Minh Hào 10A05
184 10A5-10 Nguyễn Hữu Đức Hiệp 10A05
185 10A5-11 Nguyễn Công Hùng 10A05
186 10A5-12 Hà Phát Huy 10A05
187 10A5-13 Lê Tấn Hưng 10A05
188 10A5-14 Nguyễn Quốc Hưng 10A06
189 10A5-15 Nguyễn Công Khánh 10A05
190 10A5-16 Nguyễn Bảo Lâm 10A05
191 10A5-17 Nguyễn Tiến Lộc 10A05
192 10A5-18 Trần Minh Lượng 10A05
193 10A5-19 Bùi Ngọc Phương Nghi 10A05
194 10A5-20 Đinh Trung Nghĩa 10A05
195 10A5-21 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10A05
196 10A5-22 Võ Hoài Nhật 10A05
197 10A5-23 Huang Wen Pin 10A05
198 10A5-24 Nguyễn Duy Quang 10A05
199 10A5-25 Phùng Thị Mỹ Quyên 10A05
200 10A5-26 Nguyễn Thành Thái 10A05