MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
201 10A5-27 Nguyễn Trần Thanh Thủy 10A05
202 10A5-28 Trần Thanh Toàn 10A05
203 10A5-29 Nguyễn Minh Trí 10A05
204 10A5-30 Vũ Đình Trung 10A05
205 10A5-31 Nguyễn Nhật Trường 10A05
206 10A6-01 Cao Hoàn Anh 10A06
207 10A6-02 Hồ Nhật Trúc Anh 10A06
208 10A6-03 Lê Trí Bảo 10A06
209 10A6-04 Mai Hoàng Dũng 10A06
210 10A6-05 Phạm Đình Đề 10A06
211 10A6-06 Trần Trung Hậu 10A06
212 10A6-07 Trần Duy Hiếu 10A06
213 10A6-08 Lê Thị Lan Hương 10A06
214 10A6-09 Trần Văn Khang 10A06
215 10A6-10 Cao Minh Khang 10A06
216 10A6-11 Trần Lê Huy Khiêm 10A06
217 10A6-12 Nguyễn Trọng Khoa 10A06
218 10A6-13 Trương Hoàng Long 10A06
219 10A6-14 Trịnh Duy Cao Minh 10A06
220 10A6-15 Phạm Hương Trúc My 10A06
221 10A6-16 Phạm Ngọc Nam 10A06
222 10A6-17 Huỳnh Trần Thu Ngân 10A06
223 10A6-18 Trần Thị Nguyên 10A06
224 10A6-19 Trần Thị Yến Nhi 10A06
225 10A6-20 Nguyễn Thanh Phúc 10A06
226 10A6-21 Nguyễn Hồng Phúc 10A06
227 10A6-22 Lê Tấn Phước 10A06
228 10A6-23 Nguyễn Minh Quang 10A06
229 10A6-24 Nguyễn Vũ Minh Quân 10A06
230 10A6-25 Nguyễn Thanh Sang 10A06
231 10A6-26 Phan Chí Tâm 10A06
232 10A6-27 Đặng Quang Thái 10A06
233 10A6-28 Nguyễn Hữu Duy Thái 10A06
234 10A6-29 Phan Nhựt Thông 10A06
235 10A6-30 Lê Minh Thuận 10A06
236 10A6-31 Trần Thị Anh Thư 10A06
237 10A6-32 Lê Đào Minh Thư 10A06
238 10A6-33 Võ Hoài Thương 10A06
239 10A6-34 Nguyễn Đức Tín 10A06
240 10A6-35 Bùi Lê Bích Trâm 10A06
241 10A6-36 Lê Ngọc Trâm 10A06
242 10A6-37 Trần Thanh Tùng 10A06
243 10A6-38 Trần Hạnh Uyên 10A06
244 10A6-39 Bùi Vũ Hàn Vi 10A06
245 10A6-40 Đặng Minh Vỹ 10A06
246 10A6-41 Liễu Tú Yến 10A06
247 10A7-01 Huỳnh Công Tôn Kiến An 10A07
248 10A7-02 Huỳnh Thị Mỹ Anh 10A07
249 10A7-03 Nguyễn Nguyên Anh 10A07
250 10A7-04 Nguyễn Ngọc Anh 10A07