MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
251 10A7-05 Nguyễn Gia Bảo 10A07
252 10A7-06 Phạm Hồng Châu 10A07
253 10A7-07 Phạm Ngô Duy 10A07
254 10A7-08 Hoàng Minh Đức 10A07
255 10A7-09 Nguyễn Xuân Thu Hà 10A07
256 10A7-10 Lê Thị Hồng Hạnh 10A07
257 10A7-11 Huỳnh Võ Phi Hùng 10A07
258 10A7-12 Nguyễn Minh Hùng 10A07
259 10A7-13 Hoàng Trương Gia Huy 10A07
260 10A7-14 Ngô Gia Huy 10A07
261 10A7-15 Trần Quỳnh Hương 10A07
262 10A7-16 Trần Nguyễn Xuân Khanh 10A02
263 10A7-17 Nguyễn Điền Quốc Khánh 10A07
264 10A7-18 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 10A07
265 10A7-19 Nguyễn Bùi Hiểu Linh 10A07
266 10A7-20 Nguyễn Tuấn Linh 10A07
267 10A7-21 Trần Nguyễn Bảo Ngân 10A07
268 10A7-22 Bùi Trần Phước Nguyên 10A07
269 10A7-23 Nguyễn Quang Minh Nhật 10A07
270 10A7-24 Phan Minh Nhựt 10A07
271 10A7-25 Nguyễn Thanh Phương 10A07
272 10A7-26 Lê Diễm Quỳnh 10A07
273 10A7-27 Lê Hồng Quỳnh 10A07
274 10A7-28 Nguyễn Tuấn Quang Sơn 10A07
275 10A7-29 Phạm Minh Thành 10A07
276 10A7-30 Hoàng Vinh Thành 10A07
277 10A7-31 Võ Nguyễn Thủy Tiên 10A07
278 10A7-32 Võ Trung Tín 10A07
279 10A7-33 Trần Văn Toàn 10A07
280 10A7-34 Lê Thị Phương Trâm 10A07
281 10A7-35 Trần Anh Nga 10A07
282 10A7-35 Phạm Nguyễn Tiến Trung 10A07
283 10A7-36 Nguyễn Quốc Trường 10A07
284 10A7-36 Nguyễn Võ Bảo Việt 10A07
285 10A7-37 Nguyễn Thanh Thảo Vân 10A07
286 10A7-37 Ngô Yến Từ 10A07
287 10A7-38 Lê Thị Thúy Vy 10A07
288 11B1-01 Đỗ Nguyễn Mỹ Ái 11B01
289 11B1-02 Đồng Xuân An 11B01
290 11B1-03 Trần Vũ Tú Anh 11B01
291 11B1-04 Nguyễn Công Tuấn Anh 11B01
292 11B1-05 Bùi Gia Tuấn Anh 11B01
293 11B1-06 Võ Hoàng Anh 11B01
294 11B1-07 Hoàng Thái Bảo 11B01
295 11B1-08 Đinh Thị Ngọc Bích 11B01
296 11B1-09 Triệu Thị Hồng Chanh 11B01
297 11B1-10 Loan Thế Đạt 11B01
298 11B1-11 Nguyễn Chiến Đạt 11B01
299 11B1-12 Nguyễn Tiến Đức 11B01
300 11B1-13 Phan Trường Giang 11B01