MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
401 11B3-32 Lý Phúc Phương Uyên 11B03
402 11B3-33 Hoàng Ngọc Bảo Uyên 11B03
403 11B3-34 Phan Mỹ Uyên 11B03
404 11B3-35 Hồ Bảo Ngọc 11B03
405 11B3-35 Phạm Tuyết Vĩ 11B03
406 11B3-36 Trần Phạm Quang Vinh 11B03
407 11B3-37 Trần Bình Minh 11B03
408 11B4-01 Tạ Trần Quỳnh Anh 11B04
409 11B4-02 Nguyễn Văn Dũng 11B04
410 11B4-03 Phạm Hùng Duy 11B04
411 11B4-04 Lê Thành Đạt 11B04
412 11B4-05 Trần Thị Hoàng Hải 11B04
413 11B4-06 Trịnh Minh Hiếu 11B04
414 11B4-07 Trần Trung Hiếu 11B04
415 11B4-08 Trần Nhật Hoàng 11B04
416 11B4-09 Trần Quốc Huy 11B04
417 11B4-10 Nguyễn Quang Huy 11B04
418 11B4-11 Nguyễn Duy Hưng 11B04
419 11B4-12 Ngô Quang Hưng 11B04
420 11B4-13 Phạm Ngọc Anh Kha 11B04
421 11B4-14 Đỗ Hoàng Khải 11B04
422 11B4-15 Dương Việt Khang 11B04
423 11B4-16 Trương Quốc Khánh 11B04
424 11B4-17 Lê Huỳnh Anh Khoa 11B04
425 11B4-18 Trần Minh Khôi 11B04
426 11B4-19 Trần Tuấn Kiệt 11B04
427 11B4-20 Hồ Sỹ Anh Minh 11B04
428 11B4-21 Nguyễn Huyền My 11B04
429 11B4-22 Đặng Ngọc Thảo My 11B04
430 11B4-23 Phạm Thị Mỹ Ngọc 11B04
431 11B4-24 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt 11B04
432 11B4-25 Trương Nguyễn Nhi 11B04
433 11B4-26 Bạch Ngọc Tiểu Phụng 11B04
434 11B4-27 Hoàng Văn Quang 11B04
435 11B4-28 Nguyễn Phạm Minh Quân 11B04
436 11B4-29 Ngô Kiến Quốc 11B04
437 11B4-30 Nguyễn Phương Thảo 11B04
438 11B4-31 Tạ Phương Thảo 11B04
439 11B4-32 Hồ Minh Thảo 11B04
440 11B4-33 Nguyễn Anh Thắng 11B04
441 11B4-34 Nguyễn Hy Thông 11B04
442 11B4-35 Nguyễn Hoàng Anh Thư 11B04
443 11B4-36 Huỳnh Nguyễn Phương Trâm 11B04
444 11B4-37 Nguyễn Hồng Bảo Trân 11B04
445 11B4-38 Huỳnh Hiếu Trung 11B04
446 11B4-39 Nguyễn Nhựt Trường 11B04
447 11B4-40 Nguyễn Huỳnh Minh Trí 11B04
448 11B5-01 Nguyễn Duy Anh 11B05
449 11B5-02 Đỗ Phan Quốc Anh 11B05
450 11B5-03 Ngô Nữ Minh Anh 11B05