MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
451 11B5-04 Nguyễn Văn Bình 11B05
452 11B5-05 Trần Công Danh 11B05
453 11B5-06 Trần Thị Kim Dung 11B05
454 11B5-07 Phạm Trần Xuân Duy 11B05
455 11B5-08 Nguyễn Thành Đạt 11B05
456 11B5-09 Trần Minh Đức 11B05
457 11B5-10 Hoàng Phúc Hậu 11B05
458 11B5-11 Lưu Quốc Huy 11B05
459 11B5-12 Phạm Quang Hưng 11B05
460 11B5-13 Nguyễn Khánh Linh 11B05
461 11B5-14 Phan Huy Lộc 11B05
462 11B5-15 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11B05
463 11B5-16 Nguyễn Bảo Minh 11B05
464 11B5-17 Võ Nguyên Yến My 11B05
465 11B5-18 Nguyễn Vũ Phương Nam 11B05
466 11B5-19 Nguyễn Hà Linh Ngân 11B05
467 11B5-20 Nguyễn Trần Trọng Nghĩa 11B05
468 11B5-21 Bùi Trần Thảo Nguyên 11B05
469 11B5-22 Huỳnh Long Nhân 11B05
470 11B5-23 Lê Thị Bích Phi 11B05
471 11B5-24 Nguyễn Tài Phúc 11B05
472 11B5-25 Ngô Nguyễn Minh Phương 11B05
473 11B5-26 Nguyễn Như Quỳnh 11B05
474 11B5-27 Trần Ngọc Quỳnh 11B05
475 11B5-28 Hoàng Lê Thanh Thảo 11B05
476 11B5-29 Nguyễn Ngọc Thiên 11B05
477 11B5-30 Lưu Huy Tiến 11B05
478 11B5-31 Đỗ Thị Thiên Trâm 11B05
479 11B5-32 Trần Nguyễn Hoàng Trung 11B05
480 11B5-33 Ngô Đăng Trường 11B05
481 11B5-34 Nguyễn Mạnh Tú 11B05
482 11B5-35 Phạm Minh Tuấn 11B05
483 11B5-35 Việt Hòa 11B05
484 11B5-36 Trần Vĩ Văn 11B05
485 11B5-37 Vũ Đức Việt 11B05
486 11B5-38 Trần Ngọc Yaly 11B05
487 11B6-01 Vương Trần Phúc Anh 11B06
488 11B6-02 Triệu Vân Anh 11B06
489 11B6-03 Tăng Nhật Cường 11B06
490 11B6-04 Nguyễn Thanh Hà 11B06
491 11B6-05 Võ Ngọc Khánh Hà 11B06
492 11B6-06 Bùi Minh Nhật Hà 11B06
493 11B6-07 Trương Đình Hải 11B05
494 11B6-08 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11B06
495 11B6-09 Lưu Mai Ngọc Hân 11B06
496 11B6-10 Nguyễn Thị Ngọc Hân 11B06
497 11B6-11 Phạm Anh Hoàng 11B06
498 11B6-12 Đào Nguyễn Hoàng 11B06
499 11B6-13 Lê Thanh Hoàng 11B06
500 11B6-14 Huỳnh Bá Hộ 11B06