MA HS:
STT MA HOC SINH TEN HOC SINH LOP HOC
51 10A2-08 Lê Nguyễn Minh Ân 10A02
52 10A2-09 Nguyễn Minh Cường 10A02
53 10A2-10 Đặng Khả Doanh 10A02
54 10A2-11 Nguyễn Tiến Dũng 10A02
55 10A2-12 Đặng Đình Duy 10A02
56 10A2-13 Trương Mỹ Duyên 10A02
57 10A2-14 Nguyễn Tiến Đạt 10A02
58 10A2-15 Nguyễn Tuấn Đạt 10A02
59 10A2-16 Tạ Phúc Điền 10A02
60 10A2-17 Võ Thị Hoàng Giang 10A02
61 10A2-18 Nguyễn Sơn Hải 10A02
62 10A2-19 Nguyễn Thị Thanh Hằng 10A02
63 10A2-20 Trương Thị Bích Hiền 10A02
64 10A2-21 Nguyễn Minh Hiếu 10A02
65 10A2-22 Nguyễn Huy Hoàng 10A02
66 10A2-23 Phan Thư Hoàng 10A02
67 10A2-24 Võ Đức Huy 10A02
68 10A2-25 Nguyễn Quỳnh Hương 10A02
69 10A2-26 Nguyễn Trung Khang 10A02
70 10A2-27 Đinh Cao Quốc Khánh 10A02
71 10A2-28 Nguyễn Đăng Khoa(A) 10A02
72 10A2-29 Nguyễn Đăng Khoa(B) 10A02
73 10A2-30 Vũ Duy Khương 10A02
74 10A2-31 Trần Tuấn Anh Kiệt 10A02
75 10A2-32 Nguyễn Diệu Linh 10A02
76 10A2-33 Nguyễn Gia Long 10A02
77 10A2-34 Phan Nguyễn Thanh Lương 10A02
78 10A2-35 Đỗ Trần Thái Minh 10A02
79 10A2-36 Nguyễn Lê Minh 10A02
80 10A2-37 Nguyễn Huỳnh Chí Nghĩa 10A02
81 10A2-38 Trương Trọng Nghĩa 10A02
82 10A2-39 Dương Bảo Ngọc 10A02
83 10A2-40 Võ Minh Phước 10A02
84 10A2-41 Phạm Thu Phương 10A02
85 10A2-42 Nguyễn Đức Thắng 10A02
86 10A2-43 Lê Nguyễn Minh Thiên 10A02
87 10A2-44 Lý Hoàng Vĩ 10A02
88 10A3-01 Lê Minh Gia Bảo 10A04
89 10A3-02 Phạm Hà Thảo Dung 10A03
90 10A3-03 Lê Thanh Duy 10A03
91 10A3-04 Đỗ Quốc Hải Đăng 10A03
92 10A3-05 Bùi Thúy Hà 10A03
93 10A3-06 Bùi Thúy Hằng 10A03
94 10A3-07 Lương Nghi Hân 10A03
95 10A3-08 Vũ Quốc Hùng 10A03
96 10A3-09 Lê Hoàng Anh Khoa 10A03
97 10A3-10 Vũ Minh Khoa 10A03
98 10A3-11 Trần Thành Lộc 10A03
99 10A3-12 Võ Hoài Nam 10A03
100 10A3-13 Trương Trân Nhân 10A03