Đơn xin xác nhận hạnh kiểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
---------------------------------------


ĐƠN XIN XÁC NHẬN HẠNH KIỂM


Kính gởi: Ban chỉ huy Công an Phường (Xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quận (Huyện) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .Tỉnh (TP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh năm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nghề nghiệp: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiện cư ngụ tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Là phụ huynh của học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày: . . . . . . . . /. . . . . . . . . . / 20. . . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Cháu thi rớt tốt nghiệp THCS Năm học: 20. . . . . . - 20. . . . . . 
Hiện nay đăng ký xét tốt nghiệp THCS Năm học: 20. . . . . . - 20. . . . . . 
tại trường PTTH DL Thanh Bình.
Nay tôi làm đơn này xin quý Ban chỉ huy xác nhận hạnh kiểm cho cháu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . để cháu bổ túc hồ sơ xét tốt nghiệp THCS Năm học: 20. . . . . .  - 20. . . . . . 
Thành thật cảm ơn.

Xác nhận của CA Phường (Xã)

 

Ngày . . . . . . tháng . . . . . .  năm 20. . . . . . .

 Kính đơn