Đơn xin chuyển trường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giáo Dục và Đào Tạo (Nơi đi): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM.
- Trường THPT (Nơi đi): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Trường TH, THCS v THPT Thanh Bình.

Họ và tên người viết đơn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ĐT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quan hệ với học sinh xin chuyển trường:    Cha ,    Mẹ ,    Người giám hộ 

Họ và tên học sinh (viết chữ in hoa) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ngày tháng năm sinh: . . . . / . . . . / . . . . . . Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Là học sinh lớp . . . . . . . . Năm học 20 . . . - 20 . . . .

của trường THPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thuộc tỉnh (TP): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nay xin chuyển đến trường TH, THCS v THPT Thanh Bình, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học : 2014 - 2015

Lý do chuyển trường: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xin chân thành cảm ơn.

. . . . . . . . . . . . . . . , Ngày . . . . tháng . . . . năm 20 . . . . .

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG TH, THCS v THPT
THANH BÌNH

Đồng ý nhận em: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vào lớp: . . . . . . . năm học: 2014 - 2015

Với điều kiện hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

TPHCM, ngày . . . tháng . . . năm 20…..

HIỆU TRƯỞNG

Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG NƠI ĐI