LỚP 9 - ANH (29-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-9-Bai-tap.pdf

Anh-9-Tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 9 - ANH (27-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-9-Bai-tap-luyen-tap.pdf

Anh-9-Tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 9 - ANH (24-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-9-Bai-tap-luyen-tap-Bai15.pdf

Anh-9-Tom-tat-ly-thuyet-bai15.pdf

 

LỚP 9 - ANH (22-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-9-baitap-bai-14.pdf

Anh-9-tom-tat-ly-thuyet-bai14.pdf

 

LỚP 9 - ANH (20-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-9-Baitap13.pdf

Anh-9-Tomtatlythuyet-bai13.pdf

 

LỚP 9 - ANH (17-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh9-baitap12.pdf

Anh9-tomtatlythuyet-bai12.pdf

 

LỚP 9 - ANH (15-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-9-Bai-tap11.pdf

Anh-9-Lythuyet-bai11.pdf

 

LỚP 9 - ANH (13-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh9-Baitap10.pdf

Anh9-Tomtatlythuyet.pdf

 

LỚP 9 - ANH (10-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Anh-9-bai-tap-luyen-tap.pdf

Anh-9-tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 9 - ANH (08-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

ANH9-BT8.pdf

ANH9-TOMTAT-LT-B8.pdf

 

LỚP 09 MÔN ANH BÀI 07 LANGUAGE FOCUS CONCESSION (06/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

ANH9-TOMTAT-LT-B7.pdf

ANH9-BT7.pdf

 

LỚP 09 MÔN ANH BÀI 06 CELEBRATIONS 02 (03/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

ANH9-BT6.pdf

ANH9-TOMTAT-LT-B6.pdf

 

LỚP 09 MÔN ANH BÀI 05 CELEBRATIONS (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

ANH9-BT5.pdf

MONANH9-TOMTAT-LT-B4

 

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 04 - LANGUAGE FOCUS PHRASAL VERBS MAKING (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONANH9-BT4

MONANH9-TOMTAT-LT-B4

 

LỚP 09 - MÔN ANH - BÀI 03 - LANGUAGE FOCUS CONNECTIVES (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - MÔN ANH - BÀI 02 - SAVING ENERGY (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TÓM TĂT KIẾN THỨC BÀI - THEME 1-SAVING ENERGY (25-03)

BÀI TẬP LUYỆN TẬP - ENGLISH 9 (25-03)

 

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 01 - SAVING ENERGY (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH 9 -BÀI TÂP 1

ANH9-TOMTAT-LT-B1