LỚP 09 MÔN ANH BÀI 05 CELEBRATIONS (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

ANH9-BT5.pdf

MONANH9-TOMTAT-LT-B4

 

LỚP 09 -Theme1-SAVING-ENERGY (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONANH9-BT4

MONANH9-TOMTAT-LT-B4

 

LỚP 09 - MÔN ANH - BÀI 03 - LANGUAGE FOCUS CONNECTIVES (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - MÔN ANH - BÀI 02 - SAVING ENERGY (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TÓM TĂT KIẾN THỨC BÀI - THEME 1-SAVING ENERGY (25-03)

BÀI TẬP LUYỆN TẬP - ENGLISH 9 (25-03)

 

LỚP 09 - MÔN ANH | BÀI 01 - SAVING ENERGY (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TIẾNG ANH 9 -BÀI TÂP 1

ANH9-TOMTAT-LT-B1