LỚP 9 - TOÁN (29-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Toan-9-Bai-tap-luyen-tap.pdf

Toan-9-Tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 9 - TOÁN (27-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Toan-9-Bai-tap-luyen-tap.pdf

Toan-9-Tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 9 - TOÁN (24-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Toan-9-Bai-tap-luyen-tap.pdf

Toan-9-Tom-tat-ly-thuyet-He-thuc-Vi-et-tt.pdf

 

LỚP 9 - TOÁN (22-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Toan-9-Bai-tap-luyen-tap.pdf

 

LỚP 9 - TOÁN (20-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Toan-9-Baitap-bai13.pdf

Toan-9-Tomtat-bai13-He-thuc-Vi-et.pdf

 

LỚP 9 - TOÁN (17-04)

Toan9-bai-tap-luyen-tap.pdf

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - TOÁN (15-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Toan-9-Baitap11.pdf

Toan-9-TomtatLT-Bai11.pdf

 

LỚP 9 - TOÁN (13-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Toan9-Baitap-luyentap.pdf

Toan9-tomtatlythuyet.pdf

 

LỚP 9 - TOÁN (10-04)

Toan-9-bai-tap-luyen-tap.pdf

Toan-9-tom-tat-ly-thuyet.pdf

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - TOÁN (08-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOAN-9-LUYENTAP-08-04.pdf

TOAN-9-TOMTATLYTHUYET-08-04.pdf

 

LỚP 09 MÔN TOÁN BÀI 07 CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI (06/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOAN9-TOMTATLYTHUYET.pdf

TOAN9-TOMTATLYTHUYET.pdf

 

LỚP 09 MÔN TOÁN BÀI 06 PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN (03/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOAN9-BT6.pdf

TOAN9-LY-THUYET.pdf

 

LỚP 09 - MÔN TOÁN | BÀI 05 GÓC GIỮA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 09 - GÓC NỘI TIẾP (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONTOAN9-BT4-ngay-30-3.pdf

MONTOAN9-tom-tat-ly-thuyet30-3.pdf

 

LỚP 09 - MÔN TOÁN - BÀI 03 - LUYỆN TẬP ĐỒ THỊ HÀM SỐ (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - MÔN TOÁN - BÀI 02 - ĐỒ THỊ HÀM SỐ (25-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOÁN 9 TÓM TẮT LÝ THUYẾT B2 25/3

TOÁN 9 BÀI TẬP 2 25/3

 

LỚP 09 - MÔN TOÁN - BÀI 01 - HÀM SỐ (23-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

TOAN9-BT1

TOAN9-TOMTAT-LT-B1