LỚP 9 - VĂN (29-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-9-Tom-tat-ly-thuyet.pdf

Van-9-Bai-tap-luyen-tap.pdf

 

LỚP 9 - VĂN (24-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-9-Bai-tap-luyen-tap.pdf

Van-9-Bai15-Nghi-luan-ve-mot-doan-tho-Bai-tho.pdf

 

LỚP 9 - VĂN (22-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-9-Bai-tap-bai-14.pdf

Van-9-tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 9 - VĂN (20-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-9-Baitap-bai13.pdf

Van-9-Tomtatlythuyet-bai13.pdf

 

LỚP 9 - VĂN (17-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van9-Baitap-bai12.pdf

Van9-tomtatlythuyet-bai12.pdf

 

LỚP 9 - VĂN (15-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van-9-Baitap-bai11.pdf

Van9-TomtatLT-bai11.pdf

 

LỚP 9 - VĂN (13-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Van9-Bai-tap10.pdf

Van9-tomtatlythuyet-Bai10.pdf

 

LỚP 9 - VĂN (10-04)

Van-9-tom-tat-ly-thuyet.pdf

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - VĂN (08-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-BT8-08-04.pdf

VAN9-TOMTATLT-B8-08-04.pdf

 

LỚP 09 MÔN VĂN BÀI 07 CHUẨN BỊ HÀNH TRANG VÀO THẾ KỶ MỚI (06/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-BT7.pdf

VAN9-TOMTATLT-B7.pdf

 

LỚP 09 MÔN VĂN BÀI 06 NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG (03/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-BT6.pdf

VAN9-TOMTATLT-B6.pdf

 

LỚP 09 MÔN VĂN BÀI 05 CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-BT5.pdf

VAN9-TOMTATLT-B5.pdf

 

LỚP 09 - MÔN VĂN | BÀI 04 - TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONVAN9-BT4.pdf

MONVAN9-TOMTATLT-B4.pdf

 

LỚP 09 - MÔN VĂN - BÀI 03 PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - MÔN VĂN - BÀI 02 - KHỞI NGỮ (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-TOMTAT-LTB2-25-3.pdf

VAN9-BT2-25-3.pdf

 

LỚP 09 - MÔN VĂN- BÀI 01 - BÀN VỀ ĐỌC SÁCH (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-BT1

VAN9-TOMTATLT-B1