LỚP 09 MÔN VĂN BÀI 05 CÁC THÀNH PHẦN BIỆT LẬP (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-BT5.pdf

VAN9-TOMTATLT-B5.pdf

 

LỚP 09 - TIẾNG NÓI CỦA VĂN NGHỆ (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONVAN9-BT4.pdf

MONVAN9-TOMTATLT-B4.pdf

 

LỚP 09 - MÔN VĂN - BÀI 03 PHÉP PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 9 - MÔN VĂN - BÀI 02 - KHỞI NGỮ (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-TOMTAT-LTB2-25-3.pdf

VAN9-BT2-25-3.pdf

 

LỚP 09 - MÔN VĂN- BÀI 01 - BÀN VỀ ĐỌC SÁCH (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

VAN9-BT1

VAN9-TOMTATLT-B1