LỚP 12 - LÝ (27-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Ly-12-Bai-tap-luyen-tap.pdf

Ly-12-Tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 12 - LÝ (23-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Ly-12-Bai-tap-Dao-Dong-Co.pdf

Ly-12-Ly-thuyet-Dao-Dong-Co.pdf

 

LỚP 12 - LÝ (20-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Ly-12-Baitap-bai-phong-xa.pdf

Ly-12-Tomtatlythuyet-Bai-Phong-xa.pdf

 

LỚP 12 - LÝ (16-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Ly-12-Baitap-Phan-ung-hat-nhan.pdf

Ly-12-Lythuyet-Phan-ung-hat-nhan.pdf

 

LỚP 12 - LÝ (13-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Ly-12-Baitap.pdf

Ly-12-Lythuyet.pdf

 

LỚP 12 - LÝ (08-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

LY-12-BAITAP-08-04.pdf

LY-12-LYTHUYET-08-04.pdf

 

LỚP 12 MÔN LÝ ĐIỆN TRƯỜNG QUANG ĐIỆN (06/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

LY-THUYET-VAT-LY-K12.pdf

BAI-TAP-VAT-LY-K12.pdf

 

LỚP 12 MÔN LÝ BÀI 06 MẪU NGUYÊN TỬ BO (03/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

LY12-BAITAP.pdf

LY12-TOMTATKIENTHUC.pdf

 

LỚP 12 MÔN LÝ BÀI 05 HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG LASER (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

BAITAP-VATLY12-01-04.pdf

TOMTATKIENTHUC-VATLY12.pdf

 

LỚP 12 - MÔN LÝ | BÀI 04 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN - THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONLY12-BAI-TAP-VAT-LY-NGAY-30-03.pdf

MONLY12-LY-THUYET-VAT-LY-NGAY-30-03.pdf

 

LỚP 12 - VẬT LÝ - BÀI 03 - CÁC LOẠI QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

FILE_20200327_172315_BÀI TẬP VẬT LÍ 12

FILE_20200327_172236_LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12

 

LỚP 12 - VẬT LÝ | BÀI 02 - GIAO THOA ÁNH SÁNG (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT VẬT LÝ NGÀY 25-03

BÀI TẬP VẬT LÝ NGÀY 25-03

 

LỚP 12 - VẬT LÝ | BÀI 01 - TÁN SẮC ÁNH SÁNG (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

BÀI TẬP VẬT LÝ K12 NGÀY 23.03

LÝ THUYẾT VẬT LÝ K12 NGÀY 23.03