LỚP 12 MÔN LÝ BÀI 05 HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG LASER (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

BAITAP-VATLY12-01-04.pdf

TOMTATKIENTHUC-VATLY12.pdf

 

LỚP 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN - THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONLY12-BAI-TAP-VAT-LY-NGAY-30-03.pdf

MONLY12-LY-THUYET-VAT-LY-NGAY-30-03.pdf

 

LỚP 12 - VẬT LÝ - BÀI 03 - CÁC LOẠI QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

FILE_20200327_172315_BÀI TẬP VẬT LÍ 12

FILE_20200327_172236_LÝ THUYẾT VẬT LÝ 12

 

LỚP 12 - VẬT LÝ | BÀI 02 - GIAO THOA ÁNH SÁNG (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT VẬT LÝ NGÀY 25-03

BÀI TẬP VẬT LÝ NGÀY 25-03

 

LỚP 12 - VẬT LÝ | BÀI 01 - TÁN SẮC ÁNH SÁNG (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

BÀI TẬP VẬT LÝ K12 NGÀY 23.03

LÝ THUYẾT VẬT LÝ K12 NGÀY 23.03