LỚP 12 - HÓA (27-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Hoa-12-Bai-tap.pdf

Hoa-12-Phuong-phap-giai-nhanh.pdf

 

LỚP 12 - HÓA (23-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - HÓA (20-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Hoa-12-Bai-tap-cung-co.pdf

Hoa-12-Tom-tat-ly-thuyet.pdf

 

LỚP 12 - MÔN HÓA - BÀI 08 - LÝ THUYẾT HỢP CHẤT SẮT VÀ CROM (16/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Hoa-12-Baitap-Hop-chat-cua-sat-va-crom.pdf

Hoa-12-Lythuyet-Hop-chat-cua-sat-va-crom.pdf

LỚP 12 - HÓA (13-04)

Hoa-12-Bai-tap-POLIME.pdf

Hoa-12-Ly-thuyet-POLIME.pdf

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 - HÓA (08-04)

HOA-12-08-04.pdf

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

 

LỚP 12 MÔN HÓA CACBOHDRAT (06-04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

HOA-K12-ONTAP.pdf

 

LỚP 12 MÔN HÓA BÀI 06 AMIN AMINO ACID PROTEIN (03/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

HOA12-BAITAP.pdf

HOA12-TOMTATKIENTHUC.pdf

 

LỚP 12 MÔN HÓA BÀI 05 MỘT SỐ HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI (01/04)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

BAITAPLUYENTAP-HOA12-01-04.pdf

TOMTAT-HOA12-01-04.pdf

 

LỚP 12 - MÔN HÓA | BÀI 04 - CACBONHYDRAT (30-03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

MONHOA12-BAI-TAP-CUNG-CO.pdf

MONHOA12-TOMTATLT.pdf

 

LỚP 12 - HÓA HỌC - BÀI 3: ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI ĂN MÒN KIM LOAI (27/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Lý thuyết HÓA HỌC 12 ngày 27-03-2020

Bài tập HÓA HỌC 12 ngày 27-03-2020

 

LỚP 12 - HÓA HỌC | BÀI 02: ESTE - LIPIT (25/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

Lý thuyết HÓA HỌC 12 ngày 25-03

Bài tập HÓA HOC 12 ngày 25-03

 

LỚP 12 - HÓA HỌC | BÀI 01 - ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI (23/03)

XEM VÀ TẢI BÀI GIẢNG

03-HÓA HOC 12 NGÀY 23-03-2020

04 - HÓA HỌC 12 NGÀY 23-03-2020