ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  ban giám hiệu

  administrators

  Kỷ luật - Chính trực - Học tập suốt đời - Trách nhiệm - Tiến bộ

  Cô Trần Thị Kim Quy

  Hiệu trưởng

  Thầy Đặng Hòa Phương

  Hiệu phó cấp 3

  Thầy Nguyễn Ngọc Sơn

  Hiệu phó cấp 1 & 2

  đội ngũ giáo viên

  teachers

  Một chương trình giảng dạy toàn diện yêu cầu một đội ngũ giáo viên chất lượng tương xứng để có thể trợ giúp tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh.

  Thầy Nguyễn Ngọc Sơn

  Hiệu phó cấp 1 & 2

  Cô Trần Thị Kim Quy

  Hiệu trưởng