ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  ban giám hiệu

  administrators

  Chính trực - Trách nhiệm - Kỷ luật - Tiến bộ - Học tập suốt đời

  Thầy Phạm Quốc Thuần

  Phó Hiệu Trưởng

  Thầy Nguyễn Ngọc Sơn

  Hiệu Trưởng

  Thầy Đặng Hòa Phương

  Phó Hiệu Trưởng Thường Trực

  Cô Huỳnh Thị Hồng Yến

  Phó Hiệu Trưởng

  đội ngũ giáo viên

  teachers

  Một chương trình giảng dạy toàn diện yêu cầu một đội ngũ giáo viên chất lượng tương xứng để có thể trợ giúp tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh.