ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  ban giám hiệu

  administrators

  Kỷ luật - Chính trực - Học tập suốt đời - Trách nhiệm - Tiến bộ

  Cô Trần Thị Kim Quy

  Hiệu trưởng

  Thầy Đặng Hòa Phương

  Hiệu phó cấp 3

  Thầy Nguyễn Ngọc Sơn

  Hiệu phó cấp 1 & 2

  đội ngũ giáo viên

  teachers

  Một chương trình giảng dạy toàn diện yêu cầu một đội ngũ giáo viên chất lượng tương xứng để có thể trợ giúp tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh.

  Cô Huỳnh Thị Hồng Yến

  Tổ Trưởng Môn Ngữ Văn

  Thầy Phạm Quốc Thuần

  Tổ Trưởng Môn Toán

  Cô Mai Thị Hoà

  Tổ Trưởng Môn Tiếng Anh

  Thầy Đinh Nhật Nam

  Tổ Trưởng Môn Vật Lý

  Cô Trần Thị Kim Tâm

  Tổ Trưởng Môn Hoá Học

  Cô Nguyễn Thị Út

  Tổ Trưởng Môn Sinh Học

  Cô Lương Thị Hồng Hoa

  Tổ Trưởng Môn Lịch Sử

  Thầy Lê Nam Bình

  Tổ Trưởng Môn Địa

  Cô Nguyễn Thị Huyền Nga

  Tổ Trưởng Môn GDCD

  Thầy Nguyễn Minh Nhựt

  Tổ Trưởng Môn Tin Học

  Thầy Trần Tiến

  Tổ Trưởng Môn Quốc Phòng

  Thầy Nguyễn Huy Hùng

  Tổ Trưởng Môn Công Nghệ

  Thầy Phan Phúc Định

  Tổ Trưởng Môn Thể Dục

  Thầy Lê Bá Tước

  Tổ Trưởng Hoạt Động Trải - Hướng Nghiệp - Giáo Dục Địa Phương

  Thầy Đặng Hòa Phương

  Hiệu phó cấp 3