ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  ban giám hiệu

  administrators

  Kỷ luật - Chính trực - Học tập suốt đời - Trách nhiệm - Tiến bộ

  Cô Trần Thị Kim Quy

  Hiệu trưởng

  Thầy Đặng Hòa Phương

  Phó Hiệu Trưởng Thường Trực

  Thầy Nguyễn Ngọc Sơn

  Hiệu Trưởng

  đội ngũ giáo viên

  teachers

  Một chương trình giảng dạy toàn diện yêu cầu một đội ngũ giáo viên chất lượng tương xứng để có thể trợ giúp tốt nhất cho việc học tập của các em học sinh.

  Cô Huỳnh Thị Hồng Yến

  Phó Hiệu Trưởng

  Cô Đỗ Thụy Anh Trâm

  Tổ Trưởng Môn Anh Văn

  Cô Nguyễn Thị Diệp Thúy

  Tổ Trưởng Môn Nghệ Thuật

  Cô Phan Thị Thanh Sương

  Tổ Trưởng Môn Văn Học

  Thầy Đinh Nhật Nam

  Tổ Trưởng Môn Vật Lý, Công Nghệ

  THẦY HUỲNH HOÀNG LAM

  Tổ Trưởng Môn Hóa Học, Sinh Học

  Thầy Lê Nam Bình

  Tổ Trưởng Môn Lịch Sử, Địa Lí, Giáo Dục Công Dân, Hoạt Động Trải Nghiệm, Hoạt Động Giáo Dục Địa Phương

  Thầy ĐẶNG THANH HÙNG

  Tổ Trưởng Môn Toán

  Thầy Nguyễn Minh Nhựt

  Tổ Trưởng Môn Tin Học

  Thầy Phan Phúc Định

  Tổ Trưởng Môn Thể Dục, Giáo Dục Quốc Phòng