ĐĂNG KÝ
TƯ VẤN
TUYỂN SINH

  Đăng ký

  Tổ Trưởng Môn Lịch Sử, Địa Lí, Giáo Dục Công Dân, Hoạt Động Trải Nghiệm, Hoạt Động Giáo Dục Địa Phương

  Thầy Lê Nam Bình


  Đội ngũ giáo viên

  Cô Huỳnh Thị Hồng Yến

  Phó Hiệu Trưởng

  Thầy Phạm Quốc Thuần

  Phó Hiệu Trưởng

  Cô Đỗ Thụy Anh Trâm

  Tổ Trưởng Môn Anh Văn

  Cô Nguyễn Thị Diệp Thúy

  Tổ Trưởng Môn Nghệ Thuật

  Cô Phan Thị Thanh Sương

  Tổ Trưởng Môn Văn Học

  Thầy Đinh Nhật Nam

  Tổ Trưởng Môn Vật Lý, Công Nghệ